Vedtekter

VEDTEKTER

FOR

SELVAAG BOLIG ASA

(per 10. juni 2012)

§ 1 Selskapets foretaksnavn er Selvaag Bolig ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Selskapets formål er å erverve og utvikle boligprosjekter med sikte på salg, kjøp og salg av eiendom, samt annen tilknyttet virksomhet, herunder næringseiendom. Selskapet kan delta i andre selskaper i inn- og utland i tilknytning til boligutvikling.

§ 4 Aksjekapitalen er kr 187 531 376 fordelt på 93 765 688 aksjer, hver pålydende kr 2,00. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5 Selskapets styre skal bestå av fra tre til ni medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 Selskapet skal ha en valgkomité som består av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Generalforsamling velger valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valgkomiteen skal avgi innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Generalforsamling fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.


§ 8 Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker:

1.    Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2.    Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
3.    Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

§ 9 Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne, forutsatt at dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på Selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

KONTAKT OSS:


Telefon: 02224

BESØKSADRESSE:


Silurveien 2
0311 Oslo

POSTADRESSE:


Postboks 13 Øvre Ullern
0311 Oslo
MOTTA INFORMASJON FRA SELVAAG BOLIG
IR-kontakter

ADM. DIREKTØR

BAARD SCHUMANN

TELEFON: +47 940 80 000

E-POST: bs@selvaagbolig.no

FINANSDIREKTØR

SVERRE MOLVIK

TELEFON: +47 401 00 585

E-POST: smo@selvaagbolig.no

Pressekontakt

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

KRISTOFFER GREGERSEN

TELEFON: +47 957 75 593

E-POST: kgr@selvaagbolig.no